เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ไร่ อ.สมบัติ ใจบุญ)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วย

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

เยี่ยมสวนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ไร่ อ.สมบัติ ใจบุญ)

เพื่อพัฒนาต่อยอดผักหวานป่า และแนะนำวางแผนการผลิตพืชผักอื่นๆเพื่อเป็นจุดเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง

 

 

 

 

10 ตุลาคม 61 13:19:14