เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า

มอบหมายให้ นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

และนางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

ขั้นตอนการรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูลและการเรียกดูรายงาน

ผ่านระบบ Video Conference จากกรมส่งเสริมการเกษตร 

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

 

31 ตุลาคม 61 14:49:04