เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกม่วง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน  เกษตรอำเภอเวียงเก่า

ได้ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกม่วง (การทำป๊อบคอน)

ณ บ้านโคกม่วง  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

2 พฤศจิกายน 61 22:07:09