เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สนง.เกษตรอำเภอ ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า มอบหมายให้

นายสุรฉัตร  ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

 

 

5 พฤศจิกายน 61 22:28:28