เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

25 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่าประชุมชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเล

25 สิงหาคม 2559

นายไพฑูรย์  ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอเวียงเก่า

ประชุมชี้แจงรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม

เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี ๒๕๕๙

จำนวน 130 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า

 

     

 

     

 

     

 

 

26 สิงหาคม 59 16:26:12