เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

26 สิงหาคม 2559 อ.เวียงเก่าประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมฯ

26 สิงหาคม 2559

นายชัยรัตน์  พรหมบุบผา นายอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น

เกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี ๒๕๕๙ ประชุมสรุปชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม เป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า

 

     

 

     

 

     

26 สิงหาคม 59 16:38:32