เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

6 ตุลาคม 2559 อ.เวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า อบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2559 

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย โดยได้รับเกียรติจาก

นายเสกสรรค์ บุญประสิทธิ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงเก่า

ได้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

6 ตุลาคม 59 16:15:05