เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

8 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า ประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

 

      

 

      

 

 

17 พฤศจิกายน 59 09:59:14