เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

11 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม

แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

17 พฤศจิกายน 59 09:58:48