เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

16 พฤศจิกายน 2559 อ.เวียงเก่าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

เพื่อดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์และช่วยเหลือชาวนาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ บ้านหนองน้อย ต.เมืองเก่าพัฒนา จ.ขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

17 พฤศจิกายน 59 14:05:17