เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

14 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร  ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า

พร้อมด้วยนางมณฑนา  สระบัว นวส.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ฯ

ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยสำนักงานเกษตรรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ วัดทรงศิลา บ้านหินร่อง

หมู่ที่ 9 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

14 มิถุนายน 60 16:39:05