เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อ.เวียงเก่าจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

โดย นายมลชัย  จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่าเป็นประธานเปิดงาน 
 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สวนธรรมจักร หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 200 ราย

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

20 มิถุนายน 60 11:25:29