เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ด

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปเห็ด แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

จำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 180 ราย

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

      

 

     

 

     

 

     

 

20 กรกฎาคม 60 14:55:50