เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

รับการถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชี โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดย นางวันดี  รองศักดิ์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า  ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

            

 

21 กรกฎาคม 60 15:47:27