เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า โดย นางศิริพร ประทุมวงศ์ เกษตรอำเภอเวียงเก่า

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า

โดย นางศิริพร  ประทุมวงศ์  เกษตรอำเภอเวียงเก่า

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า  ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

3 สิงหาคม 60 10:06:27