เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาก

วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น

ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ตำบลในเมือง

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดย นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ

และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมีเกษตรกรร่วมพิธีเปิดตัวโครงการฯ

จำนวน 238 ราย ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

     

 

 

8 สิงหาคม 60 16:19:19