เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

อ.เวียงเก่า ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเวียงเก่า 

(ก.ช.ภ.อ) ครั้งที่ 1/2560 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

16 สิงหาคม 60 16:46:38