เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า เปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ของชุมชนเขาน้อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

นายปริวาส ชัยเลิศ ปลัดอำเภอเวียงเก่า

ประธานเปิดตัวโครงการของกลุ่มสมาชิก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โคกสว่าง ตำบลเขาน้อย

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดย นางศิริพร  ประทุมวงศ์  เกษตรอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับ

และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งมีเกษตรกรร่วมพิธีเปิดตัวโครงการฯ

จำนวน 218 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10

ต.เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

22 สิงหาคม 60 13:29:19