เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 อ.เวียงเก่า ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

นายปริวาส  ชัยเลิศ รักษาราชการแทน นายอำเภอเวียงเก่า

ประชุมคณะทำงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น

เกษตรกรรมทางเลือกอื่นปี 2559/60 พร้อมด้วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 ราย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2 อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

31 สิงหาคม 60 09:46:13