เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 20 กันยายน 2560 อ.เวียงเก่าร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

วันที่ 20 กันยายน 2560

อ.เวียงเก่า ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

โดยนายจำรัส เที่ยงธรรม ออกติดตามพร้อมเก็บข้อมูล

ผลการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ 

อำเภอเวียงเก่า จำนวน 79 ราย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

 

 

 

20 กันยายน 60 11:58:10