เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และ พัฒนาที่ดิน

วันที่ 4 ตุลาคม 2560

สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ

และพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2560

แก่ผู้นำชุมชน ประธาน ศพก. ศพก.เครือข่าย เกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

จำนวน 100 ราย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

 

     

 

     

 

     

4 ตุลาคม 60 15:22:05