เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ ุ6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

วันที่ ุ6 ตุลาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า

ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอข้อมูลน้ำท่วมและประกาศเหตุด่วนสาธารณภัย

โดยมีนาข้าวเสียหายประมาณ 1,000 ราย จำนวน 2,200 ไร่ และมีบ่อปลาเสียหาย 237 บ่อ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า ชั้น 2

 

     

 

     

6 ตุลาคม 60 23:07:30