เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูล โครงการ 9101 ตาม

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

นางสาวแพรวนภา  เพ็งโคตร เจ้าพนักงานธุรการ

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการบันทึกข้อมูล โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุเซินกา และพายุตาลัส

และประชุมธุรการประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 

     

 

     

 

6 ตุลาคม 60 23:15:25